UIPIN 東晉
UIPIN U-858 II 商務型全自動點驗鈔機
UIPIN U-858 多功能台幣人民幣點驗鈔機
東晉 UIPIN U-988 六國貨幣頂級專業型點驗鈔機
東晉 UIPIN U-958+ 全功能頂級商務型點驗鈔機
東晉 UIPIN M-568 數位商務型自動點驗鈔機
東晉 UIPIN U-868 II 多功能商務自動點驗鈔機
東晉 UIPIN U-958 頂級商務型多功能點驗鈔機
東晉 UIPIN U-868 全功能數位商務型自動點驗鈔機
東晉 UIPIN U-898 三國貨幣頂級數位型點驗鈔機